Erikoisluvat

YÖVEDEN OSAKASKUNTA ERIKOISLUVAT

Yöveden osakaskunta erikoisluvat 2024 (pdf)

Troolilupa

Trooliluvan edellytyksenä on kalastuselinkeinon harjoittaminen ja kaupallisen kalastajan rekisteriin kuuluminen sekä valikointisäleiköllisen troolipyydyksen käyttäminen kalastuksessa. Troolilupa voidaan myöntää enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Trooliluvan myöntää hoitokunta. Vuosittain voimassa olevia troolilupia myönnetään 1 kpl. Lisälupia tai lyhytaikaisia lupia voidaan myöntää seuranta- ja tutkimustiedon perusteella. Lisäksi voidaan myöntää vähempiarvoisten kalojen pyyntiin kohdistuvia troolilupia ja tutkimuslupia. Lupa-alueesta, ilmoituskäytännöstä, valvonnasta ja sivusaalisseurannasta sovitaan yhdessä elinkeinonharjoittajan kanssa.
Troolilupa tulee hakea kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Trooliluvat myönnetään seuraavassa järjestyksessä:

  • Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin ja joilla on ollut edellisenä vuonna troolilupa harjoittaa kaupallista kalastusta osakaskunnan vesialueella.
  • Osakkaat ja pyydysyksiköiden luovutukseen perustuvat kalastajat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.
  • Ei osakkaat, jotka kuuluvat I-luokan kaupallisiin kalastajiin.

Mikäli kaksi tai useampi kalastaja on samassa em. luokassa troolilupien myöntämisen suhteen kalastaja, jolla on enemmän omistuksessa tai luovutusten kautta saatuja pyydysyksiköitä saa trooliluvan.

Hinta: 800 € / kalenterivuosi

Yrittäjälupa

Yrittäjälupaa myydään mökki- ja kalastusmatkailuyrittäjille. Luvan myöntää ja se ostetaan suoraan osakaskunnan hoitokunnalta. Lupaa tai sen osia ei voi myydä tai luovuttaa eteenpäin, lukuun ottamatta yrityksen asiakkaiden käyttöä. Toimija voi ostaa useita lupia. Lupa ja pyydysyksiköt ovat voimassa kuluvan kalenterivuoden ajan ostoajankohdasta eteenpäin. Kalastussäännöt ja rajoitukset määräytyvät voimassa olevien alue-, osakaskunta- ja lakisäädösten perusteella. Yrittäjäluvalla kalastettaessa yrityksen asiakkaan tai muun luvan käyttäjän tulee pitää mukanaan tositetta tai kuittia (alkuperäinen tai sen kopio) myönnetystä luvasta. Pyydysten merkinnässä tulee käyttää hoitokunnan yrittäjälle luovuttamia pyydysmerkkejä.

Hinta: 40 € / kalenterivuosi / mökki, sisältäen 4 vapaa ja 5 yksikköä, kalastusmatkailuyrittäjä 60 € /max. 12 vapaa kalenterivuosi

Nuottalupa

Nuottaluvan myöntää ja myy osakaskunnan hoitokunta. Nuottaluvan kesto on kuluva kalenterivuosi ostopäivämäärästä eteenpäin.  Nuottalupa on henkilökohtainen, ja nuotattaessa ainakin yhdellä kalastajista tulee olla lupa.

Hinta: 60 € osakkaalle / kalenterivuosi, 120 € ulkopuoliselle / kalenterivuosi

Hoitokalastuslupa

Hoitokalastusluvan myöntää osakaskunnan hoitokunta. Hoitokalastuslupa on vastikkeeton, ja se voidaan myöntää kaikille pyyntimuodoille enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen. Hoitokalastuslupaa tulee anoa osakaskunnan hoitokunnalta, ja anomuksen yhteydessä pitää esittää suunnitelma ja listaus käytettävistä pyydyksistä ja tavoista, sekä niiden lukumäärästä. Mikäli käytettävät pyydykset vaativat viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, hoitokalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokalastus ei saa kohdistua suurikokoisiin petokaloihin. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä suunnitelmaan, sekä tarvittaessa hylätä hoitokalastuslupahakemus ja myönnetty hoitokalastuslupa. Hoitokunta myöntää haetun pyydysmäärä ja -tapalistauksen perusteella erillisen hoitokalastuspyydysmerkkimäärän luvan saajalle.

Tutkimus- ja koekalastuslupa

Tutkimus- ja koekalastuslupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Tutkimus- ja koekalastuslupa voidaan myöntää enintään 5 vuodeksi kerrallaan. Lupa on henkilö-, yritys- tai yhteisökohtainen, ja se voidaan myöntää kaikille kalastusmuodoille. Osakaskunnan hoitokunta päättää lupakohtaisesti kustakin luvasta perittävästä mahdollisesta vastikkeesta. Mikäli käytettävä pyyntimuoto, esimerkiksi sähkökoekalastus, vaatii viranomaisen myöntämän poikkeusluvan, kalastuksen suorittaja on velvoitettu esittämään hyväksytty poikkeuslupa osakaskunnan hoitokunnalle ennen kalastuksen suorittamista. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä tutkimus- ja koekalastuslupahakemus ja myönnetty tutkimus- ja koekalastuslupa. Kiinteät ja seisovat tutkimus- ja koekalastuspyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.

Kilpailulupa

Kilpailulupaa haetaan ja sen myöntää osakaskunnan hoitokunta. Kilpailulupia myönnetään tapahtumakohtaisesti. Osakaskunta voi periä lupa- ja tapauskohtaisesti vastikkeen myönnettävästä luvasta. Kilpailulupaa haettaessa hakija on velvoitettu ilmoittamaan osakaskunnalle kilpailun tyypin ja kalastusmuodon, kilpailun keston sekä kalastajien tai pyydysten tai kalastavien veneiden maksimimäärän. Yksi kilpailulupa voi kattaa useita kalastajia, pyydyksiä tai venekuntia. Hoitokunnalla on oikeus vaatia tarkennuksia, rajoituksia tai selvityksiä hakemukseen, sekä tarvittaessa hylätä kilpailulupahakemus ja myönnetty kilpailulupa. Jokaisella kilpailijalla on oltava kilpailutilanteessa mukanaan tosite luvasta paperisena tai sähköisenä. Kiinteät ja seisovat kilpailulupapyydykset on merkittävä hoitokunnan myöntämillä pyydysmerkeillä.

Uistelukilpailuiden maksu on 5 € / venekunta

Jokirapulupa

Osakaskunnan hoitokunta myy vain osakkailleen jokirapulupaa, joka oikeuttaa ravustamaan karttaan merkityillä alueilla. Lupa oikeuttaa ravustukseen myös muilla laillisilla pyyntimenetelmillä, kuitenkin edellyttäen maksimissaan 20 jokiravun pyynnin päivässä. Pyyntiin käytettävät välineet on desinfioitava ennen niiden siirtoa järvestä tai vesistöstä toiseen. Rapuja ei saa siirtää vesistöstä toiseen (sumput ja siirtoistutukset). Rapujen alamitta on 10 cm. Pyyntivesistön ulkopuolisten syöttikalojen käyttäminen ilman välipakastusta on kiellettyä. Huomio jokiravun suoja-alueet pyynnissäsi, tarkemmat tiedot ja alueet löydät osakaskunnan nettisivuilta. Lupa on henkilökohtainen. Yksi henkilö voi ravustaa enintään 20:llä merralla (yksi osakas voi lunastaa enintään 4 ravustuslupaa). Lupa oikeuttaa pyynnin kuluvan kalenterivuoden ravustuskaudella.

1 ”jokirapuyksikkö” = 5 mertaa = 15 € (enintään 4 yksikköä)

Täplärapulupa

Osakaskunta myy kartan alueelle ravustuslupaa, joka oikeuttaa ravustamaan täplärapuja. Saaliiksi mahdollisesti saatavat jokiraput on niiden koosta ja kunnosta riippumatta laskettava takaisin kannan elvyttämiseksi. Lupa-alue selviää erillisestä lupa-aluekartasta. Lupa oikeuttaa ravustukseen myös muilla laillisilla pyyntimenetelmillä. Täpläravulla ei ole pyyntikiintiötä.

Pyyntiin käytettävät välineet on desinfioitava ennen niiden siirtoa järvestä tai vesistöstä toiseen. Rapuja ei saa siirtää vesistöstä toiseen (sumput ja siirtoistutukset). Pyyntivesistön ulkopuolisten syöttikalojen käyttäminen ilman välipakastusta on kiellettyä.

Lupa on henkilökohtainen, ja yksi henkilö voi ostaa useita lupia. Merrat merkitään lakien ja asetusten mukaisesti, ja jokaisessa merrassa tai merta jatassa on oltava kalastajan yhteystiedot. Lupa oikeuttaa pyynnin kuluvan kalenterivuoden ravustuskaudella.

1 ”täplärapuyksikkö” = 20 mertaa = 10 €

Uistelulupa

Osakaskunnan alueella voi uistella lunastamalla uisteluluvan kahdelletoista (12) tai neljälle (4) vavalle (sis. kalastonhoitomaksuvavat).  Vuosilupa on voimassa kalenterivuoden. Viikkoluvassa tulee olla merkittynä luvan alkamispäivä, lupa on voimassa alkamispäivästä lukien yhteensä 7 päivää. Uistelulupa on henkilökohtainen, ja uistellessa vähintään yhdellä venekunnasta pitää olla lupa.

Uistelulupa oikeuttaa kalastamaan karttaan merkityllä osakaskunnan vesialueella. Kiinteisiin pyydyksiin on suosituksena pitää 50 m vähimmäisetäisyys. Rantakiinteistöjen osalta tulee noudattaa kalastuslain vaatimaa häirinnän välttämistä, suositusetäisyys 100 m.

Lupa on voimassa vain karttaan merkityllä lupa-alueella. Lupa-alueen kartta löytyy www.yovedenok.fi verkkosivulta sekä www.ostaluvat.fi palvelusta.

 

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Lisätietoa luvasta: www.eraluvat.fi

Hinta: 12 vavan lupa 60 € / kalenterivuosi, 30 € / viikko (sis.kalastonhoitomaksuvavat)

4 vavan lupa 30 € / kalenterivuosi

 

Vesilinnustus- ja metsästyslupa

Osakaskunnan vesialueella tapahtuva metsästys on sallittu osakkaille ja perheenjäsenille maksutta. Osakkaan metsästysoikeus on tilan omistajakohtainen, eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin. Osakaskunnan kokous voi päättää luvan maksullisuudesta, lupa-alueesta, rauhoitusalueista ja pyyntirajoituksista tai kiintiöistä tarpeen mukaan. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes toisin kokouksessa päätetään. Hoitokunnalla on pakollisen tarpeen sitä vaatiessa oikeus tehdä muutoksia lupaehtoihin metsästyskauden aikana ja perua lupa väärinkäytöksen takia.